Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η λειτουργία και ο ρόλος της ομάδας στα εγχειρήματα ΚΑΟ στην μικρή τοπική κοινωνία: Μελέτη περίπτωσης ΚοινΣΕπ 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εναλλακτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας μέσω των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ένας τομέας που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται πως ο αντίκτυπος που επιφέρει αυτή η προσέγγιση είναι διαδεδομένος στο ευρύ κοινό. Τα εγχειρήματα ΚΑΟ που δημιουργούνται, αναφέρονται και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επίλυση τοπικών ζητημάτων, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα σε ένα τοπικό εγχείρημα ΚΑΟ στην περιοχή της Αρκαδίας. Στόχος είναι διερεύνηση της σπουδαιότητας και της συνοχής της ομάδας για να επιτευχθούν οι σκοποί του εγχειρήματος σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Για τη συλλογή των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποιοτική προσέγγιση συλλογής αυτών, χρησιμοποιώντας ως μέσο συλλογής τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις και τις προσωπικές παρατηρήσεις μου από τη συμμετοχή μου σε μία δραστηριότητα της ΚοινΣΕπ..

Μελετώντας την βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της έρευνας και με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, παρατηρούμε πως η ομάδα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν είναι ο βασικός λόγος συνοχής και εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας με σκοπό να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την υλοποίηση του οράματός της. Η επικοινωνία και τα κατάλληλα μέσα επίτευξης αυτής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, τόσο από πρακτικής άποψης όσο και από άτυπης και μη λεκτικής επικοινωνίας είναι τα βασικά στοιχεία που οργανώνουν την ομάδα ενός εγχειρήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Previous Article

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Next Article

Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

Τα τελευταία έτη σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ η ανάπτυξή της είναι συνεχής. Σε αυτήν την περίοδο έχουν λάβει χώρα μια σειρά από θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη […]