Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των ανέργων. Μία ιδιαίτερη ομάδα που έχει πληγεί είναι των ψυχικώς ασθενών ατόμων, οι όποιοι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στιγματίζονται και δεν προτιμώνται ιδιαιτέρως στον τομέα της εργασιακής απασχόλησης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του αντίκτυπου της κοινωνικής οικονομίας και των πλαισίων της στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Ειδικότερα επιχειρείται η αναζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών των ΚΟΙΣΠΕ και η ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ψυχικά πασχόντων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη λειτουργία τους. Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδες, των ετών 1997 έως 2017. Αποτελέσματα: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν μια συγκεκριμένη μορφή που υποστηρίζεται από έναν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο και εξυπηρετούν θεραπευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί παρέχουν την ευκαιρία στα μέλη τους να αποκτήσουν ικανότητες που θα βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τα μέλη αυτής της μορφής επιχειρήσεων κατατάσσονται σε άτομα με ψυχικά προβλήματα άνω των 15 ετών, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: η μειωμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, η έλλειψη δημόσιας στήριξης και κανονιστικών ρυθμίσεων, ικανού διοικητικού προσωπικού και δημόσιων οργανισμών. Συμπεράσματα: Από τη θεωρητική διερεύνηση του ζητήματος συμπεραίνεται ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και η εκπαίδευση και κατάρτιση των ψυχικά ασθενών έχουν συμβάλλει θετικά στην ένταξή τους στον εργασιακό χώρο καθώς βοηθούν στην κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης τους, στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη.

Previous Article

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Next Article

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τα Κοινά και σε αυτήν παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται έννοιες των κοινών όπως η τραγωδία των Κοινών, η περίφραξη και η περιφρούρηση των ορίων των κοινών. Ακόμη, παρουσιάζονται […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]