Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης βασίζεται στα άτομα που τη λαμβάνουν, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Οι επιχειρήσεις ως ζωντανοί οργανισμοί και οι ίδιες λειτουργούν παρόμοια. Επειδή όμως αποτελούνται από ομάδες ατόμων, η σωστή επιλογή τρόπου λήψης απόφασης σε αυτό το πλαίσιο, είναι καίρια. Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί συνολικά τις επιχειρήσεις τόσο της ΚΑΟ όσο και τις συμβατικές (καπιταλιστικές).

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ΚΑΟ είναι ακόμα πιο σύνθετο, καθώς οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη, του εργαζόμενου και του επιχειρηματία μπορούν και ταυτίζονται. Επιπλέον συναγωνίζονται τις συμβατικές επιχειρήσεις επί ίσοις όροις στην ελεύθερη οικονομία, οπότε η αποδοτικότητα/παραγωγικότητά τους πρέπει να είναι ανάλογη ή και ανώτερη προκειμένου να επιβιώσουν. Λόγω των διαφορών στη δομή τους το κάθε είδος επιχείρησης (συμβατική ή της ΚΑΟ), έχει αναπτύξει τις δικές του διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αν και σίγουρα διαφέρουν, έχουν και αρκετά κοινά σημεία. Αυτές τις ομοιότητες και διαφορές προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να συγκρίνουμε, μέσω της επιλεγείσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχει και ¨απόσταση¨ μεταξύ θεωρίας και πράξης. Προκειμένου να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα του πως οι επιχειρήσεις της ΚΑΟ λαμβάνουν αποφάσεις, διεξαγάγαμε έρευνα μέσω συνεντεύξεων σε υπάρχουσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στην έρευνα αυτή είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε που υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ θεωρητικού πλαισίου και πράξης, καθώς και ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Previous Article

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Next Article

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]