Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης βασίζεται στα άτομα που τη λαμβάνουν, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Οι επιχειρήσεις ως ζωντανοί οργανισμοί και οι ίδιες λειτουργούν παρόμοια. Επειδή όμως αποτελούνται από ομάδες ατόμων, η σωστή επιλογή τρόπου λήψης απόφασης σε αυτό το πλαίσιο, είναι καίρια. Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί συνολικά τις επιχειρήσεις τόσο της ΚΑΟ όσο και τις συμβατικές (καπιταλιστικές).

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις της ΚΑΟ είναι ακόμα πιο σύνθετο, καθώς οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη, του εργαζόμενου και του επιχειρηματία μπορούν και ταυτίζονται. Επιπλέον συναγωνίζονται τις συμβατικές επιχειρήσεις επί ίσοις όροις στην ελεύθερη οικονομία, οπότε η αποδοτικότητα/παραγωγικότητά τους πρέπει να είναι ανάλογη ή και ανώτερη προκειμένου να επιβιώσουν. Λόγω των διαφορών στη δομή τους το κάθε είδος επιχείρησης (συμβατική ή της ΚΑΟ), έχει αναπτύξει τις δικές του διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αν και σίγουρα διαφέρουν, έχουν και αρκετά κοινά σημεία. Αυτές τις ομοιότητες και διαφορές προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να συγκρίνουμε, μέσω της επιλεγείσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχει και ¨απόσταση¨ μεταξύ θεωρίας και πράξης. Προκειμένου να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα του πως οι επιχειρήσεις της ΚΑΟ λαμβάνουν αποφάσεις, διεξαγάγαμε έρευνα μέσω συνεντεύξεων σε υπάρχουσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στην έρευνα αυτή είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε που υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ θεωρητικού πλαισίου και πράξης, καθώς και ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Previous Article

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Next Article

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Social Entrepreneurship and social capital through the lens of a cooperative in a rural area: the case of United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό την χαρτογραφήση των επιπέδων εμπιστοσύνης σε μια αγροτική περιοχή αναδεικνύοντας τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρίσμα του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου. Αρχικά στο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]