Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες υπηρεσιών ψυχικής υγείας), και ως ΚΕΕΕ έχουν τρεις σκοπούς: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό. Εδώ, επικεντρωνόμαστε στο πώς αποτυπώνεται η εκπλήρωση των σκοπών αυτών, μέσα από τις ιστοσελίδες που διατηρούν τα ίδια τα εγχειρήματα.

Όσον αφορά τον οικονομικό σκοπό των Κοι.Σ.Π.Ε., εξετάστηκαν οι οικονομικές τους δραστηριότητες και αναδείχθηκε ότι αυτές δεν περιορίζονται στην παραγωγή αγαθών, αλλά περιλαμβάνουν και την παροχή υπηρεσιών, ενώ δεν λείπουν και παραδείγματα καινοτόμων υπηρεσιών ή/και προϊόντων/υπηρεσιών με περιβαλλοντική στόχευση. Κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα παραμένει η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με βασικό πελάτη τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εγχειρήματα του τρίτου τομέα της οικονομίας να έρχονται δεύτερα, επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα κυρίως από τον τομέα της υγείας να ακολουθούν, όπως και ελάχιστες ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ως προς τη διαφάνεια των οικονομικών τους στοιχείων, ελάχιστα εγχειρήματα δημοσίευσαν στοιχεία, όμως αναδείχθηκε μία καλή πρακτική που αφορούσε την ανάρτηση και κοινωνικού απολογισμού, πέραν του οικονομικού. Όσον αφορά τον κοινωνικό σκοπό, εξετάστηκαν οι αναρτημένες ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, από όπου προκύπτει ότι η εν δυνάμει απασχόληση των ληπτών/ριών δεν αφορά μόνιμη ή μακροπρόθεσμη εργασία, σε αντίθεση με τις θέσεις που αποσκοπούν στους διοικητικούς υπαλλήλους των Κοι.Σ.Π.Ε. Γενικά προσμετρώνται τυπικά και κοινωνικά κριτήρια, και σε ορισμένες περιπτώσεις υφίστανται κριτήρια αποκλεισμού και λύσης της συνεργασίας. Για τους/ις λήπτες/ριες υπάρχει σε δύο Κοι.Σ.Π.Ε. υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά και σε διάφορους Κοι.Σ.Π.Ε. προγράμματα για ανεύρεση εργασίας στα ίδια τα εγχειρήματα.

Τέλος, όσον αφορά τον πολιτικό σκοπό, αναδείχθηκε ότι αρκετά εγχειρήματα υποστηρίζουν τους υπόλοιπους Κοι.Σ.Π.Ε. ενσωματώνοντας στοιχεία των τελευταίων στις ιστοσελίδες τους, αποτελώντας ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού και ύπαρξης συλλογικής ταυτότητας. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. υποστηρίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ληπτών/ριών, ενώ οι ίδιοι οι Κοι.Σ.Π.Ε., μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση των ληπτών/ριών.

Previous Article

l’Asilo Commoning Culture

Next Article

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τα Κοινά και σε αυτήν παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται έννοιες των κοινών όπως η τραγωδία των Κοινών, η περίφραξη και η περιφρούρηση των ορίων των κοινών. Ακόμη, παρουσιάζονται […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση […]