Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών υπηρεσιών (ΛΨΥ). Προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της συνεταιριστικής οργάνωσης που εν δυνάμει διευκολύνουν την ένταξη στην εργασία των ΛΨΥ, αναζητήθηκαν, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι παράγοντες της υποστηριζόμενης εργασίας που ενισχύουν την ένταξη στην εργασία των ΛΨΥ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των ΛΨΥ, εντοπίστηκαν δεκαέξι παράγοντες και είναι οι: δημιουργική απασχόληση, υποστηρικτικό περιβάλλον, κουλτούρα συμπεριληπτικότητας, παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη δεξιοτήτων, αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ελαστικό ωράριο, δημοκρατική δομή, δυνατότητα κοινωνικών δραστηριοτήτων εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, ικανοποιητικό εισόδημα, ασφαλείς θέσεις εργασίας, εναλλαγή εργασιακών καθηκόντων, εγγύτητα χώρου εργασίας με τόπο διαμονής, ήσυχο εργασιακό περιβάλλον, δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας και ύπαρξη ομάδων αυτοβοήθειας.

Στη συνέχεια αναζητήθηκε η συμβατότητα των χαρακτηριστικών της συνεταιριστικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία, με τους παράγοντες που διευκολύνουν στην εργασιακή ένταξη των ΛΨΥ. Εντοπίστηκε ότι: η φροντίδα των συνεταιρισμών να παρέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, η οριζόντια και δημοκρατική διακυβέρνηση, η εκπαίδευση, η καλλιέργεια κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της δικτύωσης και η σύνδεση με την κοινωνία των πολιτών αποτελούν εν δυνάμει ενισχυτικούς ως προς την ένταξη παράγοντες.

Τέλος, προτάθηκε η πρακτική εφαρμογή των προαναφερθέντων εργαλείων/αρχών της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας σε εντοπισμένα από προηγούμενες έρευνες ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).

Previous Article

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Next Article

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

Τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα φέρουν σε μειωμένη ανταγωνιστική οικονομική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως: μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιορισμένοι φυσικοί πόροι, χωροταξική θέση απόσταση από τα κέντρα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]