Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο ταυτίζεται με τις αντίστοιχες των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι κοινωνικές τους υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με χρηματικές αξίες.

Ως εκ τούτου στην παρούσα μελέτη αναζητείται η δυνατότητα εισαγωγής ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου και ικανού λογιστικού-διαχειριστικού συστήματος, το οποίο είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο., προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα το σύνολο των μελών της επιχείρησης τόσο για τη χρηματοοικονομική θέση της όσο και για τη μέτρηση του κοινωνικού της έργου.

Η εργασία αναπτύσσεται σε συνολικά πέντε μέρη εκ των οποίων το πρώτο μέρος αναφέρεται στην εισαγωγική ενότητα της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος γίνεται θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τους συνεταιρισμούς, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τα προβλήματά τους, καθώς και των αρχών της διοικητικής και κοινωνικής λογιστικής. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στη μεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση της επιχείρησης Κ.ΑΛ.Ο. με την επωνυμία «Το Παγκάκι». Στο τέταρτο μέρος θα διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ενός σχεδίου διοικητικής και κοινωνικής λογιστικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ανωτέρω επιχείρησης και τέλος στο πέμπτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας.

Previous Article

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Next Article

ΒΙΟΜΕ: Αλληλεγγύη στις εργατριες και εργάτες της τέχνης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα της κρίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μια εναλλακτική προσέγγιση για την λύση των προβλημάτων που ταλάνιζαν την κοινωνική σταθερότητα. Η αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τα συνεχώς αυξανόμενα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης της παρούσας εργασίας είναι η ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) από τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που υλοποιούνται με το χρηματοδοτικό εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο πλαίσιο της τρέχουσας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]