Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των διαφόρων θεμάτων που τους απασχολούν. Βασίζεται πέραν της ξενόγλωσσης και της ελληνικής βιβλιογραφίας σε ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιχειρήσεων, τεσσάρων (4) Συνεταιρισμών και δέκα (10) Δημοσίων Υπηρεσιών. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 27 ερωτήσεις μέσω του google forms, που απευθύνθηκε σε εργαζόμενους και μέλη των προαναφερθέντων δομών εργασίας. Οι απαντήσεις δόθηκαν με την βοήθεια 5/θμιας κλίμακας likert σε θέματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις, την διακυβέρνηση, τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. αφοσίωση, ικανοποίηση και ανασφάλεια), που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία τους.

Αξιοποιώντας τις απαντήσεις 118 δημοσίων υπαλλήλων, 56 μελών Κοινωνικών Επιχειρήσεων και 42 μελών Συνεταιρισμών, θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές με την χρήση του υπολογιστικού πακέτου σύγκρισης (SPSS). Περαιτέρω αξιοποιώντας την ποιοτική έρευνα μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης επτά (7) ερωτήσεων από δέκα (10) Προϊσταμένους-Διευθυντές των δέκα (10) Δημοσίων Υπηρεσιών, από τέσσερις (4) Ηγέτες-Υπεύθυνους των τεσσάρων (4) Κοινωνικών Επιχειρήσεων και από τέσσερις (4) Προέδρους-Διαχειριστές των τεσσάρων (4) Συνεταιρισμών, θα επιχειρήσουμε να πάρουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, την ανάγκη αλλαγών για να εκσυγχρονιστούν, την εξ’ αποστάσεως εργασία και τις συνέπειες αυτού στο κομμάτι των συγκρούσεων, για το πιο συνηθισμένο λόγο συγκρούσεων, για την ύπαρξη κάποιου ατόμου εμπιστοσύνης τους αλλά και για την συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία. Με την χρήση της θεματικής ανάλυσης θα επιχειρήσουμε θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Αφού ο επαγγελματικός τομέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, στόχος μας είναι ο αναγνώστης να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα Κ.Α.Ο. και στον Δημόσιο Τομέα.

Previous Article

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Next Article

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Η μικροπίστωση αποτελεί ιστορικό προηγούμενο και βασικό συστατικό του ευρύτερου πλαισίου της μικροχρηματοδότησης. Εξ αρχής στόχος υπήρξε η ανακούφιση χωρίς διακρίσεις από τη φτώχεια σε όλες τις μορφές της. Διαχρονικά και διατοπικά έλαβε διάφορες μορφές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν […]