Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με λίγα μέλη που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Αξιοποιώντας την ημι-δομημένη συνέντευξη ως βασικό ερευνητικό μέσο με ανθρώπους – «κλειδιά» επιχειρείται η άντληση χρήσιμων πληροφοριών προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που σχεδιάζονται και διοικούνται δημοκρατικά τα συνεργατικά εγχειρήματα μέσω της εμπειρίας και της γνώσης των ίδιων των ιδρυτικών μελών. Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται θεωρητικά δεδομένα από επιστημονικά κείμενα, δημοσιεύσεις, άρθρα και εκθέσεις της διεθνούς και μη βιβλιογραφίας και αποσκοπούν σε μια διασάφηση του πλαισίου διαμόρφωσης των επιχειρήσεων ΚΑΟ. Έπειτα καταγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ερευνητική μέθοδο που εφαρμόστηκε και αναλύονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον τρόπο δόμησης της ομάδας, το πλαίσιο λειτουργίας και τους τρόπους επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων, παράγοντες απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού εγχειρήματος.

Συνολικά, επιχειρείται μια προσέγγιση που συνδυάζει το ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας κοινωνικών εγχειρημάτων, όπως αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα του τρόπου σύστασης, διακυβέρνησης των συνεργατικών εγχειρημάτων και να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην αξιοποίηση και την εφαρμογή τους.

Previous Article

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Next Article

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας στην Δυτική Ελλάδα. Η περίπτωση του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη κοινωνία. Ο συνεταιρισμός συνιστά μια μορφή συλλογικού εγχειρήματος που στηρίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής […]