Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με λίγα μέλη που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Αξιοποιώντας την ημι-δομημένη συνέντευξη ως βασικό ερευνητικό μέσο με ανθρώπους – «κλειδιά» επιχειρείται η άντληση χρήσιμων πληροφοριών προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που σχεδιάζονται και διοικούνται δημοκρατικά τα συνεργατικά εγχειρήματα μέσω της εμπειρίας και της γνώσης των ίδιων των ιδρυτικών μελών. Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφονται θεωρητικά δεδομένα από επιστημονικά κείμενα, δημοσιεύσεις, άρθρα και εκθέσεις της διεθνούς και μη βιβλιογραφίας και αποσκοπούν σε μια διασάφηση του πλαισίου διαμόρφωσης των επιχειρήσεων ΚΑΟ. Έπειτα καταγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ερευνητική μέθοδο που εφαρμόστηκε και αναλύονται τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με τον σχεδιασμό, τον τρόπο δόμησης της ομάδας, το πλαίσιο λειτουργίας και τους τρόπους επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων, παράγοντες απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού εγχειρήματος.

Συνολικά, επιχειρείται μια προσέγγιση που συνδυάζει το ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας κοινωνικών εγχειρημάτων, όπως αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα του τρόπου σύστασης, διακυβέρνησης των συνεργατικών εγχειρημάτων και να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην αξιοποίηση και την εφαρμογή τους.

Previous Article

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Next Article

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]