Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και οι εναλλακτικές προοπτικές ανάπτυξης της, βασισμένες στην αποανάπτυξη και γενικότερα στις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού για τη βιομηχανική ανάπτυξη όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων συνδυάζοντας τις αρχές της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Ως μελέτη περίπτωσης εξετάσθηκε η περίπτωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της έντονης βιομηχανοποίησης σε τοπικό επίπεδο την ευρύτερη περιοχή και εξετάζοντας πως μπορεί να συμβάλλει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) στον μετασχηματισμό του βιομηχανικά επιβαρυμένου αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη. Μέσω της συγκεκριμένης έργασίας φιλοδοξούμε να τονίσουμε τη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής περιοχής και να αναδείξουμε προτάσεις που θα στηρίζονται σε μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής, μέσω μιας συγκροτημένης διαχείρισης των πόρων και στενής συνεργασίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως αυτή έχει εφαρμοστεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις διεθνώς.

Previous Article

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Next Article

Τα Κοινά (Commons), P2P, οι Πλατφόρμες Πολιτών και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (New Municipalism)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]