Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τύπος εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν συγκεκριμένα εγχειρήματα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Τρεις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, έχουν υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζουν αρκετές διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη της Κ.Α.Ο. Μέσα από τη σκιαγράφηση του θεωρητικού πλαισίου προσεγγίσαμε την κοινωνική επιχείρηση ως ευρύτερη κατηγορία εγχειρήματος Κ.Α.Ο. στην οποία ανήκουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης. Θίξαμε θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Ενώ παράλληλα,, εστιάσαμε στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης και στις ιδιαιτερότητές τους καθώς και στη συμβολή τους στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε την έρευνά μας, που υλοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις. Μία που αφορούσε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης νομοθεσίας στις τρεις υπό μελέτη χώρες, και μία που αφορούσε την ποιοτική έρευνα που διενεργήσαμε με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με το εργατικό δυναμικό των τριών εγχειρημάτων που αποτέλεσαν τις μελέτες – περίπτωσης. Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε και καταγράψαμε βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εγχειρημάτων. Ειδικότερα, εστιάσαμε σε στοιχεία όπως η νομοθετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγχειρημάτων και η επίδρασή της στον τρόπο διακυβέρνησης αλλά και αντίληψης της εργασιακής ένταξης. Επίσης αναδείξαμε θέματα που σχετίζονται με το δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο διοίκησης, την υλοποίηση και τη φιλοσοφία που διέπει την εργασιακή ένταξη ευπαθών ομάδων και φυσικά με τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Previous Article

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Next Article

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η λειτουργία και ο ρόλος της ομάδας στα εγχειρήματα ΚΑΟ στην μικρή τοπική κοινωνία: Μελέτη περίπτωσης ΚοινΣΕπ 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας

Η εναλλακτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας μέσω των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ένας τομέας που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται πως ο αντίκτυπος που επιφέρει αυτή η προσέγγιση είναι διαδεδομένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που […]