Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τύπος εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν συγκεκριμένα εγχειρήματα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Τρεις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, έχουν υποστεί τις βαρύτατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζουν αρκετές διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη της Κ.Α.Ο. Μέσα από τη σκιαγράφηση του θεωρητικού πλαισίου προσεγγίσαμε την κοινωνική επιχείρηση ως ευρύτερη κατηγορία εγχειρήματος Κ.Α.Ο. στην οποία ανήκουν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης. Θίξαμε θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για κοινωνική συνοχή. Ενώ παράλληλα,, εστιάσαμε στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης και στις ιδιαιτερότητές τους καθώς και στη συμβολή τους στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε την έρευνά μας, που υλοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις. Μία που αφορούσε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης νομοθεσίας στις τρεις υπό μελέτη χώρες, και μία που αφορούσε την ποιοτική έρευνα που διενεργήσαμε με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με το εργατικό δυναμικό των τριών εγχειρημάτων που αποτέλεσαν τις μελέτες – περίπτωσης. Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε και καταγράψαμε βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εγχειρημάτων. Ειδικότερα, εστιάσαμε σε στοιχεία όπως η νομοθετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εγχειρημάτων και η επίδρασή της στον τρόπο διακυβέρνησης αλλά και αντίληψης της εργασιακής ένταξης. Επίσης αναδείξαμε θέματα που σχετίζονται με το δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο διοίκησης, την υλοποίηση και τη φιλοσοφία που διέπει την εργασιακή ένταξη ευπαθών ομάδων και φυσικά με τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.

Previous Article

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Next Article

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με διάφορα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και με θέματα λογιστικής και φορολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι φορείς του ανερχόμενου πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στόχος της εργασίας είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]