Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο εν γένει. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμπεριλάμβανε εισαγωγικό σεμινάριο, συνάντηση γνωριμίας, τρεις συναντήσεις εργασίας, καθώς και μια συνάντηση αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό εργαλείο στο οποίο βασιστήκαμε ήταν η Μάθηση Δράσης (Action Learning).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο ν. Χανίων όπου ο ερευνητής εργάζεται. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας είναι η Έρευνα Δράσης (Action Research) καθώς η έρευνά μας έρχεται να απαντήσει σε μια υπαρκτή πρόκληση του πεδίου, αυτή μιας εκπαίδευσης συμβατής με τις αρχές, τις αξίες και την κουλτούρα της Κ.ΑΛ.Ο και μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Η έρευνα διεξάγεται από ερευνητή μέλος Κοιν.Σ.Επ, άρα ομότιμο στο πλαίσιο της ομάδας, ο οποίος μαζί με άλλα τέσσερα μέλη Κοιν.Σ.Επ προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στην προαναφερθείσα πρόκληση βασισμένη στο προσωπικό τους βίωμα. Στα αποτελέσματα αυτής της εργασίας καταγράφεται η αποτύπωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ως παρακαταθήκη προς μελλοντική ανοιχτή χρήση. Τα ευρήματα δείχνουν ισχυρές ενδείξεις μάθησης για τους συμμετέχοντες.

Πιο συγκεκριμένα καταγράψαμε μεταφορά εμπειρίας από παλιότερα μέλη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο προς νεώτερα, ανάπτυξη “ήπιων” δεξιοτήτων (soft skills) όπως η ενεργητική ακρόαση και η διατύπωση στοχευμένων ερωτήσεων, η ενδυνάμωση των ατόμων, η μετατόπιση στάσης από έναν απόλυτα θετικό τρόπο σκέψης σε έναν πιο συμπεριληπτικό.

Για το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο ενισχύεται η ανάπτυξη συλλογικής ταυτότητας μέσω της αναγνώρισης της ομοτιμίας, έστω και στη βάση της κοινής ιδιότητας ως μέλη Κοιν.Σ.Επ. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές και την κουλτούρα της Κ.ΑΛ.Ο, καθώς και η δικτύωση μεταξύ των φορέων. Ενδιαφέρον έχει το ερώτημα πώς τέτοιου είδους εμπειρίες μάθησης μπορούν να αποτελέσουν πόρο προς ενίσχυση και ενδυνάμωση ενός άπειρου οικοσυστήματος στα πλαίσια της λογικής των Κοινών.

Previous Article

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Next Article

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων. Επιπλέον, έχοντας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, […]