Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση την μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και την ενδελεχή μελέτη και παρουσίαση δεδομένων και συμπερασμάτων που προκύπτουν, από έρευνες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Ν. Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο, αναλύει το οικονομικό οικοσύστημα που μπορεί να θεμελιώσει και να στηρίξει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στη Νότια Ευρώπη καθώς και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στις υπό μελέτη χώρες έως και σήμερα. Διερευνώνται και εξετάζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές ενός υγιούς και αποτελεσματικού οικοσυστήματος που θα συνεισφέρει στην αρμονική λειτουργία της ΚΑΟ. Η εργασία εξετάζει, επίσης, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αξιοποίησε κάθε χώρα του Νότου (Ισπανία ,Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα) έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και να καταστεί βιώσιμη η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Previous Article

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Next Article

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]