Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση την μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και την ενδελεχή μελέτη και παρουσίαση δεδομένων και συμπερασμάτων που προκύπτουν, από έρευνες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Ν. Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο, αναλύει το οικονομικό οικοσύστημα που μπορεί να θεμελιώσει και να στηρίξει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στη Νότια Ευρώπη καθώς και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί στις υπό μελέτη χώρες έως και σήμερα. Διερευνώνται και εξετάζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές ενός υγιούς και αποτελεσματικού οικοσυστήματος που θα συνεισφέρει στην αρμονική λειτουργία της ΚΑΟ. Η εργασία εξετάζει, επίσης, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αξιοποίησε κάθε χώρα του Νότου (Ισπανία ,Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα) έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και να καταστεί βιώσιμη η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Previous Article

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Next Article

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις συλλογικής διαχείρισης των Κοινών Φυσικών Πόρων σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση του όρους Υμηττού

Ο Υμηττός είναι ο ανατολικότερος ορεινός όγκος του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δόμηση της πρωτεύουσας και των προαστίων της. Παράλληλα είναι μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής σημασίας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς […]