Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες αυτοβοήθειας και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Ξεκινάει με μία θεωρητική προσέγγιση όπου παρατίθενται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της ΚΑΛΟ με περισσότερη έμφαση στις αρχές και τον τρόπο διακυβέρνησης των εγχειρημάτων της. Στη συνέχεια γίνεται μια μακροσκελή αναφορά στις ομάδες αυτοβοήθειας τις αρχές, τις αξίες και τη διακυβέρνηση τους. Μετά από την θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα στην εργασία για να μπορέσει να γίνει στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη μελέτη της σχέσης μεταξύ ΚΑΛΟ και ομάδων αυτοβοήθειας, μέσα από την περίπτωση του Μη Κερδοσκοπικού σωματείου- Ελληνική εταιρία Διαταραχών Διάθεσης ¨ΜΑΖΙ’’. Παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν το ΜΑΖΙ ως σωματείο και έπειτα παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τις ομάδες αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ.

Επιπρόσθετα, μελετάται αν και κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία διακυβέρνησης της ΚΑΛΟ στον τρόπο λειτουργίας του ΜΑΖΙ και κατ’ επέκταση και στις ομάδες αυτοβοήθειας που περιλαμβάνει. Αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις του τρόπου διακυβέρνησης του ΜΑΖΙ με τη διακυβέρνηση των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ, όπως αυτή προσδιορίζεται στη βιβλιογραφία. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα που ενισχύουν την άποψη ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας, αν και δεν ανήκουν στα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, έχουν κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο μ’ αυτά αναφορικά με τις αρχές και αξίες τους ενώ παράλληλα γίνονται προτάσεις για την ενίσχυση των δράσεων και των σκοπών των ομάδων αυτοβοήθειας στην Ελλάδα.

Previous Article

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Next Article

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]