Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες αυτοβοήθειας και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Ξεκινάει με μία θεωρητική προσέγγιση όπου παρατίθενται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της ΚΑΛΟ με περισσότερη έμφαση στις αρχές και τον τρόπο διακυβέρνησης των εγχειρημάτων της. Στη συνέχεια γίνεται μια μακροσκελή αναφορά στις ομάδες αυτοβοήθειας τις αρχές, τις αξίες και τη διακυβέρνηση τους. Μετά από την θεωρητική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα στην εργασία για να μπορέσει να γίνει στη συνέχεια μια ολοκληρωμένη μελέτη της σχέσης μεταξύ ΚΑΛΟ και ομάδων αυτοβοήθειας, μέσα από την περίπτωση του Μη Κερδοσκοπικού σωματείου- Ελληνική εταιρία Διαταραχών Διάθεσης ¨ΜΑΖΙ’’. Παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν το ΜΑΖΙ ως σωματείο και έπειτα παρατίθενται οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τις ομάδες αυτοβοήθειας του ΜΑΖΙ.

Επιπρόσθετα, μελετάται αν και κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία διακυβέρνησης της ΚΑΛΟ στον τρόπο λειτουργίας του ΜΑΖΙ και κατ’ επέκταση και στις ομάδες αυτοβοήθειας που περιλαμβάνει. Αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις του τρόπου διακυβέρνησης του ΜΑΖΙ με τη διακυβέρνηση των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ, όπως αυτή προσδιορίζεται στη βιβλιογραφία. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα που ενισχύουν την άποψη ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας, αν και δεν ανήκουν στα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ, έχουν κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο μ’ αυτά αναφορικά με τις αρχές και αξίες τους ενώ παράλληλα γίνονται προτάσεις για την ενίσχυση των δράσεων και των σκοπών των ομάδων αυτοβοήθειας στην Ελλάδα.

Previous Article

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Next Article

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο που επιτελούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Κύριο μέλημα της είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα προβλήματα που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]