Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, από φορείς του Δημοσίου. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο Θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και η έννοια της ΚΑΛΟ, ώστε να γίνει αντιληπτό στον αναγνώστη το γενικότερο πεδίο στο οποίο λειτουργούν οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, στις οποίες ο Ευρωπαϊκός νομοθέτης αναγνώρισε το δικαίωμα της «κατ’ αποκλειστικότητα» παραχώρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον θα αναλυθούν οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4019/2011 και 4430/2016), με τις οποίες θεσμοθετήθηκαν οι φορείς ΚΑΛΟ και οι προαναφερθείσες συμβάσεις.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξεταστεί η πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση της ΚΑΛΟ, αρχικά με μια γενική αναφορά κάποιων ενδεικτικών μέτρων. Στη συνέχεια, αφού πρώτα γίνει αναφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις γενικά καθώς και Νομολογίας του ΔΕΕ, σχετικά με την υιοθέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αυτές πριν την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών, θα επισημανθεί η συμβολή των ΔΣΚΑ. Θα αναλυθούν οι προϊσχύουσες και ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που θεσμοθέτησαν τις ΔΣΚΑ. Το κεφάλαιο αυτό θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των νεώτερων Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016). Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι προκλήσεις από την εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με παράλληλη αναφορά περιπτώσεων προγραμματικών συμβάσεων, που κρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως μη νόμιμες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξεταστεί μια μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) «Γιάννης Βόλικας» του Ν. Φωκίδας. Θα γίνει μια προσπάθεια να εξεταστούν τα οφέλη του συγκεκριμένου ΚΟΙΣΠΕ από τη σύναψη ΔΣΚΑ με φορείς του Δημοσίου, ώστε μέσα από τις νομοθετικές αδυναμίες και τυχόν προβληματικές πρακτικές να προκύψουν τρόποι που θα ενισχύσουν την πρόσβαση αυτού στις δημόσιες αγορές. Επιπρόσθετα, επειδή κατά την έρευνα του συγκεκριμένου ΚΟΙΣΠΕ, προέκυψε ότι ο εν λόγω φορέας ΚΑΛΟ διαθέτει μια σημαντική εμπειρία στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με το Δήμο Δελφών, από το 2016 μέχρι σήμερα, θεωρήθηκε χρήσιμο να αναφερθούν στην παρούσα διπλωματική εργασία, οι σχετικές δράσεις που αναπτύχθηκαν, καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν από τις προαναφερθείσες προγραμματικές συμβάσεις.

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούν τα συμπεράσματα ειδικότερα ως προς τις σχέσεις δημοσίου τομέα, τοπικής κοινωνίας και φορέων ΚΑΛΟ και η εργασία θα κλείσει με το έκτο κεφάλαιο, στο οποίο προτείνονται τρόποι, για την ευκολότερη πρόσβαση των φορέων ΚΑΛΟ στις ΔΣ.

Previous Article

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Next Article

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από […]