Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές περιέχουν ταυτόχρονα το κοινωνικό και το οικονομικό στοιχείο, και αποτελούν μία νέα σχετικά μορφή φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, πρόδηλη είναι η διαπίστωση ότι την βάση για την δημιουργία και την ανάπτυξη ενός φορέα ΚΑΛΟ, αποτελούν οι στενές σχέσεις μεταξύ των μελών και η ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του φορέα. Βέβαια, η άγνοια και συνεπώς υποβάθμιση ορισμένων μειζόνων ζητημάτων, όπως η μη ύπαρξη κατάλληλου και έμπειρου συντονιστή, ή ο χρονοβόρος τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, ελλοχεύει κινδύνους σε μεταγενέστερο χρόνο, με σημαντικότερους την αύξηση της γραφειοκρατίας και των συγκρούσεων. Επιπλέον, εξετάστηκε η δημοκρατική διακυβέρνηση αυτών των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ και η αφοσίωση τους στις ιδέες και τις αξίες της.

Συγκεκριμένα, θετικά στοιχεία αποτελούν η προσπάθεια για διεύρυνση της ομάδας των φορέων, η συλλογική διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων, ενώ ως ένα σημαίνον πρόβλημα παρατηρείται η αυξημένη εξουσία των ιδρυτικών μελών στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σε σχετικά μεγάλο βαθμό η, υπό προϋποθέσεις, θέληση για μεταβολή ορισμένων κοινωνικών επιχειρήσεων σε καπιταλιστικές, η πλειοψηφία των οποίων, ιδρύθηκε με σκοπό φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες ήταν σαφώς μικρότερες από τις προσδοκίες. Τέλος, οι ΚΟΙΝΣΕΠ αυτές, συγκρίθηκαν με άλλες νομικές μορφές ΚΑΛΟ.

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης καταδεικνύουν ότι η αυξημένη επιρροή των ηγετικών μελών, αποτελεί κοινό στοιχείο σε όλες τις νομικές μορφές ΚΑΛΟ. Επιπλέον, τα έτερα νομικά πρόσωπα φαίνεται να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ιδεολογία της ΚΑΛΟ, σε σχέση με τις ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, αφού αποσκοπούν σε μεγαλύτερη κοινωνική στόχευση, καθώς και σε ευρεία συνεργασία με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

Previous Article

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Next Article

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]