Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση της κάθε επιχείρησης. Καθώς τα περισσότερα λογιστικά γραφεία ξεφεύγουν από την στενή έννοια της λογιστικής – φορολογικής υποστήριξης, πολλές φορές αναλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τους τρόπους πρόσβασης στη χρηματοδότηση, είτε από το ίδιο το γραφείο είτε από συνεργάτες.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να εξεταστεί η αναγνωρισιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων από την πλευρά των λογιστών – φοροτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Ν. 4430/2016. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απεστάλη σε υφιστάμενα λογιστικά γραφεία και απευθύνεται στον/ους ιδιοκτήτες και στο απασχολούμενο προσωπικό. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν λογιστικά γραφεία που έχουν πελάτες – φορείς ΚΑΟ, αλλά και αυτά που δεν έχουν ώστε να εξεταστεί εάν και τι γνωρίζουν για αυτούς. Οι ερωτήσεις αφορούν τη λογιστική απεικόνιση αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης των φορέων της ΚΑΟ σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να αναγνωστούν οι διαφορές τους όπως είναι στην πράξη.

Έπειτα από την επεξεργασία των ευρημάτων θα εντοπιστούν σημαντικά στοιχεία όπως ποιες μορφές εξυπηρετούν τα λογιστικά γραφεία, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους και τι συμβουλές ζητάνε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και κατά πόσο μπορούν τελικά να εξυπηρετούν επαρκώς φορείς ΚΑΟ. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές για την ανάλυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εννοιών της ΚΑΟ ενώ η ποσοτική έρευνα μέσα από τα ερωτηματολόγια, επιτρέπει τη διερεύνηση των φορέων της ΚΑΟ σε συνάρτηση με τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Previous Article

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Next Article

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]