Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση της κάθε επιχείρησης. Καθώς τα περισσότερα λογιστικά γραφεία ξεφεύγουν από την στενή έννοια της λογιστικής – φορολογικής υποστήριξης, πολλές φορές αναλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τους τρόπους πρόσβασης στη χρηματοδότηση, είτε από το ίδιο το γραφείο είτε από συνεργάτες.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια να εξεταστεί η αναγνωρισιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων από την πλευρά των λογιστών – φοροτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Ν. 4430/2016. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απεστάλη σε υφιστάμενα λογιστικά γραφεία και απευθύνεται στον/ους ιδιοκτήτες και στο απασχολούμενο προσωπικό. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν λογιστικά γραφεία που έχουν πελάτες – φορείς ΚΑΟ, αλλά και αυτά που δεν έχουν ώστε να εξεταστεί εάν και τι γνωρίζουν για αυτούς. Οι ερωτήσεις αφορούν τη λογιστική απεικόνιση αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης των φορέων της ΚΑΟ σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να αναγνωστούν οι διαφορές τους όπως είναι στην πράξη.

Έπειτα από την επεξεργασία των ευρημάτων θα εντοπιστούν σημαντικά στοιχεία όπως ποιες μορφές εξυπηρετούν τα λογιστικά γραφεία, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους και τι συμβουλές ζητάνε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους και κατά πόσο μπορούν τελικά να εξυπηρετούν επαρκώς φορείς ΚΑΟ. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές για την ανάλυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εννοιών της ΚΑΟ ενώ η ποσοτική έρευνα μέσα από τα ερωτηματολόγια, επιτρέπει τη διερεύνηση των φορέων της ΚΑΟ σε συνάρτηση με τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Previous Article

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Next Article

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση […]