Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ διαμορφώνεται στη βάση 8 παραμέτρων, των 8 P’s του μίγματος Κοινωνικού Μάρκετινγκ: του προϊόντος (Product), της τιμής (Price), της διανομής (Place), της προώθησης (Promotion), της διαδικασίας (Process), των υλικών στοιχείων (Physicsl Evidence), των ανθρώπων (People) και των συνεργασίων (Partnerships).

Τα οχτώ αυτά στοιχεία αξιολογούνται σύμφωνα με τους τρεις δείκτες απόδοσης (πυλώνες) της βιωσιμότητας, οι οποίοι είναι ο πλανήτης, οι άνθρωποι και η κερδοφορία, με απλή διασταύρωση κάθε στοιχείου (8Χ3). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ τεσσάρων επιχειρήσεων Κ.Α.Ο και τεσσάρων συμβατικών επιχειρήσεων με τη μέθοδο του Μείγματος Κοινωνικού Marketing (8X3 marketing matrix). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας.

Η συλλογή δεδομένων έγινε από το διαδίκτυο για τις συμβατικές επιχειρήσεις και η ημι-κατευθυνόμενη τηλεφωνική συνέντευξη για τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη στρατηγική των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. και των συμβατικών επιχειρήσεων υπάρχουν κοινά στοιχεία αλλά και σημαντικές διαφορές, που σχετίζονται πάντα με τους 3 πυλώνες της βιωσιμότητας.

Previous Article

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

Next Article

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

Τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα φέρουν σε μειωμένη ανταγωνιστική οικονομική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως: μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιορισμένοι φυσικοί πόροι, χωροταξική θέση απόσταση από τα κέντρα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο. Οι […]