Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ διαμορφώνεται στη βάση 8 παραμέτρων, των 8 P’s του μίγματος Κοινωνικού Μάρκετινγκ: του προϊόντος (Product), της τιμής (Price), της διανομής (Place), της προώθησης (Promotion), της διαδικασίας (Process), των υλικών στοιχείων (Physicsl Evidence), των ανθρώπων (People) και των συνεργασίων (Partnerships).

Τα οχτώ αυτά στοιχεία αξιολογούνται σύμφωνα με τους τρεις δείκτες απόδοσης (πυλώνες) της βιωσιμότητας, οι οποίοι είναι ο πλανήτης, οι άνθρωποι και η κερδοφορία, με απλή διασταύρωση κάθε στοιχείου (8Χ3). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η στρατηγική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ τεσσάρων επιχειρήσεων Κ.Α.Ο και τεσσάρων συμβατικών επιχειρήσεων με τη μέθοδο του Μείγματος Κοινωνικού Marketing (8X3 marketing matrix). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας.

Η συλλογή δεδομένων έγινε από το διαδίκτυο για τις συμβατικές επιχειρήσεις και η ημι-κατευθυνόμενη τηλεφωνική συνέντευξη για τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη στρατηγική των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. και των συμβατικών επιχειρήσεων υπάρχουν κοινά στοιχεία αλλά και σημαντικές διαφορές, που σχετίζονται πάντα με τους 3 πυλώνες της βιωσιμότητας.

Previous Article

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

Next Article

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]