Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Κοιν.Σ.Επ. Καταλαχού» και στην Ομόρρυθμη Εταιρεία «Lacandona». Οι Κοιν.Σ.Επ. ανήκουν στους φορείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας αναπτύσσουν δραστηριότητες « βιώσιμης ανάπτυξης » ή να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ενώ οι Ο.Ε είναι εταιρείες εμπορικού σκοπού της ιδιωτικής οικονομίας.

Η μελέτη ακολουθεί την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση και η τεχνική συλλογής ποιοτικών δεδομένων που χρησιμοποίησα είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη είναι δύο μέλη και εργαζόμενοι από την αρχή σύστασης της «Κοιν.Σ.Επ. Καταλαχού» , ο ένας δουλεύει καθημερινά και ο άλλος με ημιαπασχόληση, και από την Ομόρρυθμη Εταιρεία «Lacandona» δύο εργαζόμενες από τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που ίδρυσαν και εργάζονται στην Lacandona. Μετά την παρουσίαση των ευρημάτων δημιούργησα ένα συγκριτικό πίνακα για τις δύο οργανώσεις με τα δεδομένα που αναδείχθηκαν. Προχώρησα στην ανάλυση των ευρημάτων χρησιμοποιώντας την θεματική ανάλυση για να καταλήξω ότι μεταξύ της Κοιν.Σ.Επ. και στην Ο.Ε το πλαίσιο λειτουργίας και διακυβέρνησης, ο τρόπος οργάνωσης της εμπορικής δραστηριότητας ώστε να εξυπηρετείται και ο κοινωνικός σκοπός τους, η επικοινωνία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι παρόμοιος.

Συμπερασματικά, η μελέτη καταδεικνύει ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αξίες, τα μοντέλα διακυβέρνησης και διαχείρισης, το δεσμευτικό πλαίσιο λειτουργίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα των φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ή του Τρίτου Τομέα μπορεί να υιοθετηθούν και από νομικές μορφές του ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα της θέσης της ΚΑΟ.

Previous Article

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Next Article

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες […]