Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η δημοσιονομική κρίση που διατρέχει την Ελλάδα περισσότερο από μία δεκαετία ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων δημιουργώντας έντονες εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες. Η αναζήτηση λύσεων που να σέβονται τις ανθρώπινες ανάγκες δημιουργεί το σύμπαν της Κ.Αλ.Ο.. Μέσω της ανάπτυξης ποικίλων εγχειρημάτων οριζόντιας συμμετοχής και εναλλακτικών μορφών κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, οι εμπλεκόμενοι σε αυτά διεκδικούν την κατασκευή του παρόντος τους και το μετασχηματισμό του μέλλοντος με άλλους όρους.

Μέρος αυτών στρέφεται στη δημιουργία Κοιν.Σ.Επ., στις οποίες η παρούσα μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της ως μία εναλλακτική μορφή «επιχειρείν». Η εστίαση αφορά στην εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου, δηλαδή στη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας με όρους δημοκρατικής διακυβέρνησης και στην εφαρμογή της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην επιχειρηματική πρακτική. Εξετάστηκε ένα μικρό δείγμα με ποιοτική έρευνα και προέκυψε ότι η συλλογική δημοκρατική βάση τους, αντισταθμίζει σε σημαντικό βαθμό τις δυσκολίες που περικλείονται σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι η εσωτερική δομή/οργάνωση της επιχείρησης ωθεί την επιχειρηματικότητα στη θέσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στο προσφερόμενο προϊόν/υπηρεσία στην αγορά και μάλιστα με τις Κοιν.Σ.Επ. να θεωρούν την ποιότητα αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξής τους. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας για το σχεδιασμό της επιχειρηματικής τους λειτουργίας χρησιμοποιήσαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή σε κινήματα και συλλογικότητες.

Αναδείχθηκε ότι η μακροχρόνια προετοιμασία λειτουργεί εξίσου θετικά στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εξέλιξη της επιχείρησης, την ενδυνάμωση της συνοχής της ομάδας και στον καταμερισμό των καθηκόντων. Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι οι συνθήκες δημοκρατικής διακυβέρνησης ευνοούν ένα περιβάλλον αυτό-μόρφωσης, ενώ οι εσωτερικές αρχές και αξίες της ομάδας λειτουργούν ως πυξίδα στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Previous Article

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Next Article

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι προσεγγίσεις εκείνες που αναδύθηκαν ως κυρίαρχες σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό τα χρόνια της επονομαζόμενης «κρίσης» στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που συμμετείχαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]