Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν ισχυρή παρουσία, ως άτυπες μορφές αρχικά, ως τυπικές από τις αρχές του αιώνα. Μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών αποτελούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που πρωτοεμφανίζονται στον αγροτικό χώρο από τα μέσα στης δεκαετίας του 1980. Οι γυναίκες της υπαίθρου μέσα από τις συνεταιριστικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν καθιέρωσαν την παρουσία τους στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στην τριαντάχρονη πορεία τους, ορισμένοι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας, άλλοι όμως οδηγήθηκαν στην αδράνεια και την παύση λειτουργίας.

Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα που θέτει η παρούσα εργασία είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι γυναικείοι αγροτουριστικοί και οικοτεχνικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας. Επιλέχθηκαν τρεις συνεταιρισμοί εκ των οποίων οι δύο λειτουργούν ενώ ο τρίτος έχει παύσει να λειτουργεί. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την εφαρμογή ποιοτικής έρευνας και την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε βάθος με τις προέδρους και τα μέλη των συνεταιρισμών.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η σφαιρική, συνεχής και πολύπλευρη ενημέρωση, η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η οργανωτική και διοικητική λειτουργία καθορίζουν την πορεία και τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Previous Article

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Next Article

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]