Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και πλαισίου. Επιπροσθέτως, έχοντας ως σημείο αφετηρίας την χρονική περίοδο βάσει της οποίας χάθηκε ο παλαιότερος σχηματισμός των χώρων αυτών που συντέλεσε στη δημιουργία των αστικών κενών, διερευνώνται οι διαδικασίες προοπτικών αξιοποίησής τους, που σχετίζονται με τους ποικίλους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να συντελέσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πρακτικών που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα αστικά κενά, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα υιοθετεί μια μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη διενέργεια πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας και στη δευτερογενή εμπειρική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή εστιάζει στα κενά που προέκυψαν στην υπό μελέτη περιοχή, από τα πρώην βιομηχανικά σύνολα, τα οποία έχασαν το ρόλο που είχαν στο παρελθόν μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριοποίησης του χώρου, βεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή κάθε κοινωνικής πρωτοβουλίας και πρωτοβουλίας οικονομικής αλληλεγγύης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην ανάδειξη των αστικών κενών θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, βάση της επιτόπιας έρευνας αναλύονται προβληματισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τους τρόπους εκείνους που θα δύνανται να μετατρέψουν τα αστικά κενά σε αστικά κοινά.

Previous Article

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Next Article

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η λειτουργία και ο ρόλος της ομάδας στα εγχειρήματα ΚΑΟ στην μικρή τοπική κοινωνία: Μελέτη περίπτωσης ΚοινΣΕπ 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας

Η εναλλακτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας μέσω των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ένας τομέας που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται πως ο αντίκτυπος που επιφέρει αυτή η προσέγγιση είναι διαδεδομένος […]