Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και πλαισίου. Επιπροσθέτως, έχοντας ως σημείο αφετηρίας την χρονική περίοδο βάσει της οποίας χάθηκε ο παλαιότερος σχηματισμός των χώρων αυτών που συντέλεσε στη δημιουργία των αστικών κενών, διερευνώνται οι διαδικασίες προοπτικών αξιοποίησής τους, που σχετίζονται με τους ποικίλους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να συντελέσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πρακτικών που μπορούν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα αστικά κενά, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα υιοθετεί μια μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη διενέργεια πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας και στη δευτερογενή εμπειρική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή εστιάζει στα κενά που προέκυψαν στην υπό μελέτη περιοχή, από τα πρώην βιομηχανικά σύνολα, τα οποία έχασαν το ρόλο που είχαν στο παρελθόν μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριοποίησης του χώρου, βεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή κάθε κοινωνικής πρωτοβουλίας και πρωτοβουλίας οικονομικής αλληλεγγύης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην ανάδειξη των αστικών κενών θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, βάση της επιτόπιας έρευνας αναλύονται προβληματισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τους τρόπους εκείνους που θα δύνανται να μετατρέψουν τα αστικά κενά σε αστικά κοινά.

Previous Article

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Next Article

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερευνώντας τη λειτουργία της ομάδας του προσωπικού σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα: Ομοιότητες και Διαφορές

Η διπλωματική εργασία προέκυψε από ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν ως ομάδες οι εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του Δημοσίου Τομέα, στο κομμάτι της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, των συγκρούσεων και των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Ο.) αποτελεί μια νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και οικονομίας προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια μετακαπιταλιστική εποχή και της υιοθέτησης κοινωνικών αξιών, όπως της δημοκρατικής συμμετοχικότητας, της ισότητας, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]