Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο όρος «κοινά» αναφέρεται στην συλλογική διαχείριση κοινών πόρων στη βάση της αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το συγκεκριμένο πεδίο, με τους θεωρητικούς των κοινών να ερευνούν τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην βιωσιμότητά τους λαμβάνοντας υπόψη, ανάλογα με την εκάστοτε προσέγγιση, τις μετασχηματιστικές δυναμικές τους σε κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτικό επίπεδο .

Στο πλαίσιο αυτό ερευνώνται τα οφέλη μιας συνεργατικής σχέσης κράτους-κοινών, αλλά και οι κίνδυνοι απο-ριζοσπαστικοποίησης και αποπολιτικοποίησης, όταν τα κοινά χρησιμοποιούνται εργαλειακά από κυβερνητικούς φορείς εξουσίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι συνέπειες της θεσμοποίησης των κοινών στην μετασχηματιστική δυναμική τους, εστιάζοντας σε μια ειδική κατηγορία κοινών, τα αστικά κοινά. Ο δήμος της Μπολόνια στην Ιταλία είναι ο πρώτος παγκοσμίως που υιοθέτησε επίσημο καταστατικό που ρυθμίζει τις σχέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και αστικών κοινών, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου συνδιακυβέρνησης.

Πρόκειται για τον Κανονισμό της Μπολόνια, η μελέτη του οποίου αναδεικνύει την σημασία χάραξης και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των αστικών κοινών. Όπως αποδεικνύεται, η εφαρμογή του Κανονισμού έχει συνδράμει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καθιέρωση μιας κουλτούρας συνεργασίας για την διακυβέρνηση της πόλης.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που μελετήθηκαν προκύπτει ότι η προσέγγιση που υιοθετείται δεν συνάδει απαραίτητα με τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά των αστικών κοινών που παραπέμπουν σε πολιτικό μετασχηματισμό.

Previous Article

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Next Article

Η λειτουργία και ο ρόλος της ομάδας στα εγχειρήματα ΚΑΟ στην μικρή τοπική κοινωνία: Μελέτη περίπτωσης ΚοινΣΕπ 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]