Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, διαπιστώνεται πως μπορεί να υπονομεύουν τον κατεξοχήν λόγο ύπαρξης των εν λόγω εγχειρημάτων, ο οποίος είναι η επίτευξη κοινωνικού οφέλους. Τα εγχειρήματα της ΚΑΟ, δεδομένου ότι η βασική τους επιδίωξη δεν είναι η επίτευξη κέρδους, διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε θέση όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση να είναι επιτακτική για την βιωσιμότητά τους. Οι χρηματοδοτικές λύσεις, οι οποίες διατίθενται μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ είναι σχετικά περιορισμένες και όχι πάντα κατάλληλες όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιαίτερης φιλοσοφίας τους.

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου (εφεξής ΟΚΑ) ως χρηματοδοτικό εργαλείο των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Αρχικά, γίνεται αναφορά και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΚΑΟ καθώς και του ιστορικού-οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο συνδέονται κράτος, ιδιωτικός τομέας και Τρίτος Τομέας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των ΟΚΑ, στα επιχειρήματα των υποστηρικτών, ενώ επιχειρείται και κριτική υπό το πρίσμα των αρχών της ΚΑΟ. Παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης, όπου διαπιστώνονται, σε πρακτικό επίπεδο, η ασυμβατότητα των ΟΚΑ με τις αρχές και τις αξίες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Η εργασία ολοκληρώνεται με την σύνοψη των συμπερασμάτων.

Previous Article

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Next Article

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Ο.) αποτελεί μια νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και οικονομίας προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια μετακαπιταλιστική εποχή και της υιοθέτησης κοινωνικών αξιών, όπως της δημοκρατικής συμμετοχικότητας, της ισότητας, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]