Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, διαπιστώνεται πως μπορεί να υπονομεύουν τον κατεξοχήν λόγο ύπαρξης των εν λόγω εγχειρημάτων, ο οποίος είναι η επίτευξη κοινωνικού οφέλους. Τα εγχειρήματα της ΚΑΟ, δεδομένου ότι η βασική τους επιδίωξη δεν είναι η επίτευξη κέρδους, διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε θέση όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση να είναι επιτακτική για την βιωσιμότητά τους. Οι χρηματοδοτικές λύσεις, οι οποίες διατίθενται μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ είναι σχετικά περιορισμένες και όχι πάντα κατάλληλες όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιαίτερης φιλοσοφίας τους.

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου (εφεξής ΟΚΑ) ως χρηματοδοτικό εργαλείο των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Αρχικά, γίνεται αναφορά και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΚΑΟ καθώς και του ιστορικού-οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο συνδέονται κράτος, ιδιωτικός τομέας και Τρίτος Τομέας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των ΟΚΑ, στα επιχειρήματα των υποστηρικτών, ενώ επιχειρείται και κριτική υπό το πρίσμα των αρχών της ΚΑΟ. Παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης, όπου διαπιστώνονται, σε πρακτικό επίπεδο, η ασυμβατότητα των ΟΚΑ με τις αρχές και τις αξίες των εγχειρημάτων της ΚΑΟ. Η εργασία ολοκληρώνεται με την σύνοψη των συμπερασμάτων.

Previous Article

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Next Article

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]