Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και ο εντοπισμός των παραγόντων που αποτελούν τροχοπέδη για την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021. Περιλάμβανε τυχαίο δείγμα 123 επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές ψυχικής υγείας της Περιφέρειας Αττικής. Έγινε χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS v.21. Το 50,41% του δείγματος απασχολούνταν σε δημόσια νοσοκομεία και άλλες δομές ψυχικής υγείας, ενώ το 49,59% απασχολούνταν σε φορείς ΚΑΛΟ. Το 58,54% του δείγματος είχαν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Το 68,29% του δείγματος θεωρούσε ότι δεν διαθέτει ικανοποιητικές γνώσεις γύρω από την ΚΑΛΟ. Οι γενικότερες αντιλήψεις των επαγγελματιών γύρω από την εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ ήταν θετικές.

Σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας, συνοψίζονται στους εξής: (α) προηγούμενη επιμόρφωση στο πεδίο της ΚΑΛΟ, (β) ενδιαφέρον για επιμόρφωση στο πεδίο της ΚΑΛΟ, (γ) εκπαιδευτικό επίπεδο, (δ) φορέας εργασίας και (ε) φύλο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών, οι παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ είναι οι εξής: (α) το εκπαιδευτικό επίπεδο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, (β) η ύπαρξη οικογενειακού περιβάλλοντος και (γ) η φύση της ασθένειας.

Τέλος τα κύρια εμπόδια που εντοπίστηκαν ως προς την εργασιακή ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι τα εξής: (α) οι στάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις εργοδοτών, εργαζομένων και του ίδιου του ατόμου, (β) η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, (γ) η προσφορά θέσεων χαμηλής ειδίκευσης με σχετικά χαμηλές απολαβές και (δ) η ύπαρξη επιδομάτων κοινωνικής προστασίας. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις της πολιτείας και των επαγγελματιών υγείας.

Previous Article

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Next Article

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαστάσεις της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. Προς τούτο διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε 9 μέλη του συνεταιρισμού με τη μέθοδο της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν συλλογικά δομημένα εγχειρήματα του εναλλακτικού χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) που η φιλοσοφία τους αντανακλά τις ηθικές αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αμοιβαιότητας. Στην Ελλάδα έχουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]